Kategorie

 


» Palaeotethya

Acmaeodera (Palaeotethya) bipunctata bipunctata (Olivier,1790)

Acmaeodera (Palaeotethya) anatolica Volkovitsh & Bílý,1979

Acmaeodera (Palaeotethya) quadrifaria Baudi,1870