Kategorie

 


» Acmaeodera

Acmaeodera (Acmaeodera) louwi Holm, 1985 - © U.Schmidt, 2006

Acmaeodera (Acmaeodera) signata gaerdesi Descarpentries, 1970 - © U.Schmidt, 2006

Acmaeodera (Acmaeodera) revelieri Mulsant & Rey,1859 © Alessandro Molinu

Acmaeodera (s.str.) pulchra (Fabricius,1794)


Acmaeodera (s.str.) cylindrica (Fabricius,1775)

Acmaeodera (s.str.) planidorsis Semenov,1895

Acmaeodera (s.str.) brevipes brevipes Kiesenwetter,1858

Acmaeodera (s.str.) distigma Volkovitsh,1983


Acmaeodera (s.str.) flavolineata flavolineata Cast. et Gory,1835

Acmaeodera (s.str.) pilosellae pilosellae (Bonelli,1812)

Acmaeodera (s.str.) affinis Lucas,1846

Acmaeodera (s.str.) lata Heyden,1885 - © K.V.Makarov