Kategorie

 


» PEROTINIUM

Perotis aereiventris Reiche,1861

Perotis cuprata (Klug,1829)

Perotis cuprata 2 (Klug,1829)

Perotis chlorana (Laporte et Gory,1836)


Perotis chlorana 2 (Laporte et Gory,1836)

Perotis lugubris lugubris (Fabricius,1777)

Perotis margotana (Novak,1983)

Perotis margotana 2 (Novak,1983)


Perotis susannae (Novak,1983)

Perotis unicolor unicolor (Olivier,1790)

Perotis unicolor unicolor 2 (Olivier,1790)

Perotis xerxes xerxes (Marseul,1865)